30 lat samorządu biegłych rewidentów – Gala Jubileuszowa PIBR (podsumowanie i fotorelacja)

26 października 2022 r.

Uroczysta gala, która odbyła się 26 października br. w Warszawie, była kulminacyjnym momentem obchodzonego przez cały rok jubileuszu 30-lecia działalności samorządu biegłych rewidentów.

W tym odświętnym wydarzeniu zorganizowanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Hotelu Bellotto wzięło udział wiele osób zasłużonych dla samorządu i profesji. Wśród zaproszonych gości, poza biegłymi rewidentami z całej Polski, byli przedstawiciele administracji państwowej, organizacji partnerskich, w tym reprezentujących pracodawców, jak i samorządów zawodów zaufania publicznego oraz świata nauki. Uroczystości odbywające się stacjonarnie były transmitowane przez cały czas.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od ceremonii wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej biegłym rewidentom „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”. Odznaczenia te zostały przyznane na wniosek Ministra Finansów, z inicjatywy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów łącznie 57 biegłym rewidentom.  Wręczenia medali dokonał Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Jak zauważył, wśród odznaczonych było wiele osób pracujących w mniejszych firmach oraz wielu pracowników administracji publicznej, w tym administracji skarbowej. Jego zdaniem potwierdza to opinię, że zawód biegłego rewidenta jest elitarny niezależnie od miejsca pracy. Wiceminister finansów zaznaczył, że odznaczenia zostały przyznane nie tylko za chlubne wykonywanie zawodu, ale i za działalność pro publico bono.

Po ceremonii wręczenia medali, pamiątkowym zdjęciu i lampce szampana, wystąpieniami okolicznościowymi rozpoczęła się druga część uroczystości.

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbara Misterska-Dragan w swoim wystąpieniu otwierającym opisała długą i bogatą w doświadczenia drogę, jaką biegli rewidenci przeszli tworząc swój zawód od podstaw. Zauważyła, że trzy dekady rozwoju profesji przebiegały wraz z rozwojem polskiej gospodarki. Jak przypomniała, 30 lat temu dla biegłych rewidentów było jasne, że otwierają się na rozwój i na nowe możliwości. Dominowało wówczas przekonanie, że samorządność i niezależność samorządu jest konieczna, aby każdy biegły był niezależny w swojej pracy. Zaznaczyła, że ważnym wyrazem podkreślenia znaczenia pracy i działalności samorządu jest Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad galą jubileuszową, udzielony w uznaniu za „działania służącą ochronie interesu publicznego i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w naszym kraju”. Prezes KRBR zadeklarowała, że biegli rewidenci jako zawód zaufania publicznego robią wszystko, aby podtrzymać to zaufanie.

List Minister Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej odczytała Agnieszka Stachniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów.  Podziękowaniom dla samorządu za wkład w rozwój zawodu biegłego rewidenta towarzyszyły życzenia dalszych owocnych działań na rzecz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz gratulacje wykonywania ambitnego zawodu. Minister podkreśliła znaczenie samorządu jako ważnego partnera administracji publicznej, z którym resort konsultuje najważniejsze dla gospodarki projekty legislacyjne.

Marcin Obroniecki, Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, podkreślił, że samorząd nie istnieje sam dla siebie, lecz realizuje swoje zadania dla dobra wspólnego. W jego opinii samorząd biegłych rewidentów ewoluuje – patrzy wstecz, umiejętnie wykorzystując doświadczenia, ale musi się także zmieniać, aby poprawiać jakość. Radykalne poprawienie jakości jest zdaniem Prezesa PANA wspólnym celem samorządu i nadzorcy w kolejnych latach. Jak zaznaczył, współpraca nadzorcy z samorządem to klucz do zapewnienia rozwoju i jakości profesji. Zauważył, że przed branżą stoi odpowiedź na pytanie o to, jak ma wyglądać nadzór szyty na potrzeby XXI w. Kończąc podziękował wszystkim biegłym rewidentom za codzienną pracę, rozwój kompetencji oraz nieoceniony wkład w rozwój gospodarki.

Jerzy Koniecki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, życzył biegłym rewidentom satysfakcji z wykonywanej pracy. Natomiast Alan Johnson, Prezes Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) podkreślił rolę budowanego latami zaufania oraz rolę etyki, wpisanej w zawód biegłego rewidenta i nieocenionej w budowaniu zaufania.

Bartosz Tiutiunik, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej i przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego, do którego należy także PIBR, zaznaczył, jak ważna dla niezależności zawodów zaufania publicznego jest niezależność reprezentujących je samorządów.

Następnie odbyła się debata na temat „Zaufanie – kapitał przyszłości”, moderowana przez prof. Aldonę Kamelę-Sowińską z udziałem ekspertów z zakresu ekonomii, nauki i biznesu. Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej organizacji pracodawców Konfederacja Lewiatan w swoich wypowiedziach podkreślała znaczenie ładu instytucjonalnego. Przypomniała budowanie przed 30-stu laty instytucji, które na przestrzeni lat stały się instytucjami zaufania publicznego. W jej opinii jedną z takich instytucji jest Polska Izba Biegłych Rewidentów. Prof. Witold Orłowski wskazał, że różne scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej zależą m.in. od zaufania – do innych uczestników rynku i instytucji państwowych. Podkreślił, że zaufanie obniża koszty transakcyjne w gospodarce – transakcje zawiera się szybciej i łatwiej. Natomiast prof. Bolesław Rok wyjaśnił, że zaufanie jest zjawiskiem stopniowalnym - można mieć zaufanie ograniczone albo zaufanie tylko w określonych sytuacjach. Podkreślił rolę oczekiwań wobec biznesu – w jego opinii społeczeństwo oczekuje, że to biznes rozwiąże piętrzące się przed nami wyzwania, rosną zatem oczekiwania wobec biznesu. Barbara Misterska-Dragan mówiła o zaufaniu, jakie interesariusze mają wobec biegłego rewidenta. Zaznaczyła, że koszty braku zaufania są niezwykle wysokie i przekładają się negatywnie na funkcjonowanie państwa oraz na jego obraz w kraju i za granicą. Przypomniała, że budowanie zaufania wobec rzetelności partnera biznesowego jest długotrwałym procesem.

Druga część debaty poświęcona była odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza zawód biegłego rewidenta w kontekście zaufania. Jak wyjaśnił prof. Witold Orłowski, osoby, które szukają informacji o gospodarce, są zainteresowane przyszłością, a nie przeszłością i dokładnie tak samo jest z odbiorcami sprawozdań finansowych. Jego zdaniem czytający sprawozdania finansowe myślą o przyszłości, są zainteresowani rozwojem firmy i jej perspektywami. Rodzi to rozziew między oczekiwaniami wobec biegłego rewidenta a tym, co audytor jest w stanie zrobić. Zdaniem Henryki Bochniarz zawód biegłego rewidenta będzie coraz bardziej wymagający z powodu poszerzających się obowiązków dotyczących raportowania niefinansowego. Biegły rewident będzie musiał dokonywać oceny elementów, które są trudno mierzalne na podstawie trudno uchwytnych kryteriów. Zaznaczyła także, że konieczny jest dialog biznesu z nadzorcą i szukanie rozwiązań wspólnych. Prof. Bolesław Rok podkreślił, że nadchodzi wielka transformacja sprawozdawczości. W jego opinii będą wzrastały oczekiwania wobec biegłych rewidentów, gdyż świat jest coraz bardziej skomplikowany i coraz bardziej skomplikowane są relacje, dlatego biznes będzie oczekiwał, że to właśnie biegły rewident odpowiednio nakieruje i wskaże, co robić. Prezes KRBR wyjaśniła, że biegły rewident w swojej pracy zawsze musi mieć na uwadze interes publiczny, do czego jest zobowiązany ustawą. Jej zdaniem biegli rewidenci są strażnikami zaufania pomiędzy biznesem a społeczeństwem.

Po zakończeniu debaty nastąpił premierowy pokaz filmu z wypowiedziami prezesów Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Swoimi refleksjami i rozważaniami w materiale filmowym, powstałym w związku z 30-leciem samorządu biegłych rewidentów, podzieli się: obecna prezes KRBR oraz jej poprzednicy: Adam Kęsik (kadencja 2007 - 2011), Józef Król (2011-2015) i Krzysztof Burnos (2015-2019).  W filmie wspomniani zostali także nieżyjący już zasłużeni dla samorządu pierwsi prezesi – Jerzy Sablik (1992-1999) oraz Piotr Rojek (1999-2007). Film można zobaczyć na stronie

https://30lat.pibr.org.pl/pl/wiadomosci/show/3299

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie biegłym rewidentom zasłużonym dla samorządu Medali Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Odznaczenia te otrzymało 40 osób oraz cztery organizacje. 

Oficjalną część gali zakończył koncert Zespołu Kameralistów „Camerata Vistula”, a po nim rozpoczął się bankiet.  Nie zabrakło pamiątkowej sesji fotograficznej i oczywiście jubileuszowego tortu.

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i wspólne świętowanie jubileuszu PIBR oraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Wkrótce udostępnimy także nagranie z uroczystości.

© PIBR 2022